English Nederlands
Mijn winkelwagen

Je hebt niets in je winkelwagen.

Sluit

Registreer

Profiel informatie

Login informatie

Velden met een * zijn verplicht.
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Voornaam is niet toegestaan!
Achternaam is niet toegestaan!
Dit is geen correct e-mailadres!
E-mailadres is verplicht!
Dit e-mailadres is al geregistreerd!
Wachtwoord is verplicht!
Wachtwoord is niet toegestaan!
Gebruik 6 of meer karakters!
Gebruik 16 of minder karakters!
Wachtwoorden zijn niet gelijk!
Ga akkoord met de algemene voorwaarden!
E-mailadres of wachtwoord is niet correct!

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
• Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Bij iedere bestelling geef je te kennen dat je met deze leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op onze homepage op internet . Op verzoek zenden wij je een schriftelijk exemplaar. 

• Perfume By Me heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
• Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.  

Artikel 2 Prijzen
• Alle prijzen zijn vermeld in Euro en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
• Indien een prijsverhoging plaatsvindt na bestelling heeft de consument het recht de order te annuleren. 

Artikel 3 Levertijd
• Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid. Indien de producten niet leverbaar zijn binnen de indicatieve levertijd zal Perfume By Me overleggen met de consument over mogelijke oplossingen. 

Artikel 4 Annulering/ wijziging orders
• Annulering of wijziging van een order door de consument is slechts mogelijk indien de order door Perfume By Me nog niet verwerkt is. Een verwerkte of doorgestuurde order is niet meer annuleerbaar of wijzigbaar en zal derhalve gefactureerd worden.
• Indien een besteld product niet meer leverbaar is, heeft Perfume By Me het recht de order te annuleren. De consument wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht nadat bij Perfume By Me bekend is geworden dat een product niet meer leverbaar is. Een eventueel reeds betaald bedrag wordt binnen 14 dagen retour betaald. Annulering door Perfume By Me kan niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid. 
• Annulering/ wijziging van een workshop kan tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de door ons bevestigde aanvangsdatum van de workshop, daarna is de klant het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Artikel 5 Reclamatie en garantie
• Perfume By Me garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. 

• Op geleverde producten is een garantietermijn van 1 jaar van toepassing. De ingangsdatum van de garantie is gelijk aan de afleverdatum van het geleverde product.
• De klant is gehouden het geleverde op het moment van levering doch in ieder geval binnen 8 dagen te onderzoeken. Daarbij hoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.
• Zichtbare gebreken dienen met uitleg en overdracht van het product dmv retourneren, in originele staat, binnen 8 dagen na ontvangst te geschieden.
• Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Perfume By Me.
• In geval van garantie zal Perfume By Me het gebrek herstellen of vervangen door een vergelijkbaar product, indien het oorspronkelijk gekochte product niet meer leverbaar is. Indien een product binnen 8 dagen na de afleverdatum niet naar tevredenheid van de klant is en Perfume By Me geen voor de klant passende oplossing kan bieden en het product is nog niet geopend, dan geldt een ‘niet goed geld terug’ garantie.
• In geval van garantie blijft de oorspronkelijke afleverdatum van het gekochte product van kracht.
• De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.
• Indien het geleverde product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van productaansprakelijkheid, dan is Perfume By Me niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade. 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
• Perfume By Me blijft volledig eigenaar van de geleverde producten tot het moment dat de verkoopprijs volledig is voldaan. 

Artikel 7 Betaling
• De betaling dient te geschieden bij bestelling van het product.  
• Met een cadeaubon kunnen geen cadeaubonnen worden gekocht.
• Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schort de betalingsverplichting niet op.
• In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Perfume By Me en de verplichtingen van de afnemer jegens Perfume By Me onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 8 Aansprakelijkheid
• Indien door Perfume By Me geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Perfume By Me jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder artikel 5 is geregeld.

• Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor vervolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Perfume By Me beperkt tot herstel of vervanging van het product, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

• Onverminderd het bovenstaande is Perfume By Me niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

• De in de voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Perfume By Me of haar ondergeschikten. 

Artikel 9 Overmacht
• Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld dan wel een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 

• Onder overmacht wordt in de algemene voorwaarden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Perfume By Me geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Perfume By Me niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Perfume By Me worden daaronder begrepen.
• Perfume By Me heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat Perfume By Me zijn verbintenis had moeten nakomen. 

• Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

Artikel 10 Geschillen
• De rechter in de vestigingsplaats van Perfume By Me is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Perfume By Me het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

• Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 11 Toepasselijk recht
• Op elke overeenkomst tussen Perfume By Me en de consument is Nederlands recht van toepassing.